Zameranie OKM

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú študentmi a študentkami stredných škôl. Olympiáda sa snaží adresovať nedostatok vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti mladých ľudí a posilniť ich odolnosť voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Zároveň chce medzi mladými ľuďmi zvýšiť povedomie o rizikách sociálnych bublín a falošných správ na sociálnych sieťach. Snaží sa ich naučiť správy overovať, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať manipulatívne techniky.

Olympiáda prebieha v dvoch vekových kategóriách a v troch súťažných kolách. Súťažné zadania sa delia do 3 častí:

Prvá časť sa zameriava na overovanie a vyhľadávanie informácií. Súťažiaci a súťažiace dostanú za úlohu overiť kontradiktórne správy, nájsť pôvodný zdroj zadanej informácie, či zvážiť dôveryhodnosť predložených správ.

Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, venuje sa identifikácii logických chýb v texte a interpretácií dát z grafov a štatistík. 

Zadaním v tretej časti je sformulovať argumenty na určené témy. 

Olympiádu vyhodnocujú akreditovaní rozhodcovia a akreditované rozhodkyne Slovenskej debatnej asociácie, ktorí okrem samotného vyhodnotenia súťažiacim poskytnú detailnú spätnú väzbu na argumentačnú časť.

Harmonogram súťaže

Pilotné kolo 

  • prebehlo online 15.-16.12.2021
  • zapojilo sa vyše 1100 žiakov a žiačok zo 70-tich stredných škôl a gymnázií

Krajské kolo

  • prebehlo online 23.3.2022
  • zúčastnilo sa 1884 žiakov a žiačok z približne 140 škôl a gymnázií 

Finále

  • prebehne prezenčne v Bratislave 9.-10.6.2022
  • do finále postupujú najúspešnejší riešitelia a riešiteľky krajského kola z každého kraja podľa postupového kľúča

Ceny

Najúspešnejší riešitelia a riešiteľky krajského kola, ktoré prebehlo v marci 2022, budú ocenení vecnými cenami a postupom do finálového kola. O odovzdaní cien budú upovedomení emailom. 

Kontaktujte nás

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field