Výsledky školského kola

Máme veľkú radosť, že sa do pilotného kola Olympiády kritického myslenia zapojiloviac než takmer 1100 študentov a študentiek zo všetkých kútov Slovenska. Každý účastník a účastníčka obdrží v najbližších dňoch email so svojimi výsledkami, správnymi odpoveďami na všetky otázky a s personalizovanou spätnou väzbou.

1. kategória

  1. Zuzana Kačkošová    Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  2. Matej Šoltés   Gymnázium Poštová 1, Košice
  3. Theo Sirota   Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Celkové výsledky nájdete tu.

2. kategória

  1. Matej Raab   Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
  2. Peter Čapkovič   Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
  3. Daniel Ničík   Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Celkové výsledky nájdete tu.

Viac ako 70 škôl sa zapojilo do prvého kola Olympiády kritického myslenia. Spomdzi nich najviac študentov a študentiek vyslala Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia, Poprad.

Typy úloh

Každá účastníčka / každý účastník si môže 2 hodiny času rozložiť medzi tieto tri časti ako uzná za vhodné, ale odporúčame, aby na každej strávil/-a približne 40 minút.

Mediálna gramotnosť

V časti o mediálnej gramotnosti môžete očakávať úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

Manipulácia a interpretácia dát

Časť o manipulácii a interpretácii dát bude testovať schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

Argumentácia

Posledná časť bude hodnotiť argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bude vytvoriť vlastný argument, ale taktiež budú úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

Zručnosti a rady

Na internete všetci trávime veľa času. Je preto ľahké si myslieť, že ho vieme efektívne používať. Odporúčame účastníkom a účastníčkam, aby si pred začiatkom súťaže naštudovali rôzne spôsoby, ako sa dajú zisťovať a overovať informácie. Tu je zopár, ktoré by ste mali určite poznať:

Google Obrázky

Google určite poznáš a vieš, že sa tam dá vyhľadať množstvo informácií. Ale vedel/-a si, že Google dokáže podobne pracovať aj s obrázkami? Stačí si do Google Obrázky vložiť akýkoľvek obrázok a Google ti vyhľadá vizuálne podobné obrázky. Vyskúšaj si to: https://www.google.sk/imghp?hl=sk

Google Prekladač

Google Prekladač ťa taktiež isto už mnohokrát zachránil. Vieš, že keď do Prekladača zadáš link na článok a dáš ho preložiť, výsledný link ti automaticky preloží celú vybranú stránku? To sa ti môže hodiť – veľa slovenských médií sa odkazuje na anglické, nemecké, maďarské či ruské zdroje. Vyskúšaj si to: https://translate.google.sk/

Konšpirátori.sk

Na internete existuje veľa stránok, ktoré sú nápomocné pri overovaní dôveryhodnosti informácií. Konšpirátori.sk je veľmi známa stránka, ktorá vedie zoznam nedôveryhodných internetových stránok. Navštív ju a prelistuj si zoznam: https://konspiratori.sk/zoznam-stranok

Takýchto užitočných pomôcok existuje naozaj veľa! Čím viac ich budeš poznať, tým rýchlejšie a efektívnejšie zvládneš jednotlivé úlohy OKM. Ak si chceš viac precvičiť kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a argumentáciu, odporúčame navštíviť sekciu Metodika na tejto stránke, nájdeš tam veľa užitočných cvičení!

Pravidlá

Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet. Niektoré úlohy dokonca priamo vyžadujú vyhľadávanie informácií na internete. Cieľom OKM totiž nie je mechanické memorovanie, ale rozvíjať schopnosti vyhľadávať informácie, kriticky s nimi pracovať a využiť ich v praxi. Samozrejme, všetky zdroje použité počas súťaže musia byť uvedené pri odpovediach tak, aby bolo možné overiť ich spoľahlivosť a predísť plagiátorstvu. Každý účastník a každá účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede iných účastníkov a účastníčok.

Hodnotenie

Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body nestrhávajú. Niektoré otázky sú otvorené a vyžaduje sa pri nich napísať vlastný text. Tieto otázky budú hodnotené akreditovanými rozhodkyňami a rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie podľa presných kritérií, aby sa zachovala objektivita.

Výsledky budú zverejnené do konca roka 2021. Každý účastník / každá účastníčka dostane k bodovému výsledku aj zoznam správnych odpovedí a personalizovanú spätnú väzbu, na základe ktorej sa bude môcť zlepšiť v ďalších kolách OKM.

Priebeh súťaže

1. Kategória

1. a 2. ročník SŠ a štvor či päťročných gymnázií, kvinty a sexty osemročných gymnázií

2. Kategória

3. a 4. ročník SŠ a štvorročných gymnázií, 3., 4. a 5. ročník päťročných gymnázií, septimy a oktávy osemročných gymnázií

Prvé kolo Olympiády kritického myslenia sa uskutoční už 15. 12. 2021 prostredníctvom online testu. Test bude trvať 2 hodiny a v deň súťaže bude otvorený v troch časových blokoch: od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00 a od 16:00 do 18:00. Súťažiace a súťažiaci, resp. ich školy si sami vyberajú, v ktorom časovom bloku budú test absolvovať, podmienkou však je, že žiaci a žiačky z jednej školy absolvujú test v rovnakom časovom bloku.

Registrácia pre prvé kolo bola dňa 13.12.2021 ukončená! Účty súťažiacich bez vyplneného registračného formulára nebudú mať prístup k súťažnému testu.

Všetci zaregistrovaní dostali pokyn k priebehu prvého kola emailom:

  • Žiaci a žiačky Súkromnej strednej odbornej školy Tatranskej akadémie v Poprade, Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline, Gymnázia Veľká Okružná v Žiline, Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave a Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave sa do testu prihlasujú pomocou osobitných odkazov.
  • Žiaci a žiačky ostatných škôl sa do testu prihlasujú tlačidlom “Prejsť na súťaž” na tejto webovej stránke.
Menu